Artwork > Skin

Fun portrait on forearm Thanks Eric!

Portait of his daughter
Portait of his daughter
2011